DIGITALIST 2018 – KANSAINVÄLISTYVÄÄ KASVUA

Digitalist Group Oyj              Pörssitiedote             29.8.2018 klo. 9:00      

DIGITALIST GROUP -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018

DIGITALIST 2018 – KANSAINVÄLISTYVÄÄ KASVUA

YHTEENVETO

Huhtikuu – kesäkuu 2018 (vuoden 2017 vertailuluvut suluissa):

 • Liikevaihto 6,2 milj. euroa (4,7 milj. euroa), kasvua 32,6%.
 • Käyttökate (EBITDA) -1,1 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), -18,5% liikevaihdosta (-22,7%).
 • Liiketulos -1,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa), -24,6% liikevaihdosta (-26,3%).
 • Nettotulos -1,2 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), -19,6% liikevaihdosta (-39,0 %).
 • Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta -1,7 milj. euroa (-2,3 milj. euroa).

Katsauskausi tammikuu – kesäkuu 2018 (vuoden 2017 vertailuluvut suluissa):

 • Liikevaihto 11,5 milj. euroa (8,9 milj. euroa), kasvua 28,9 %.
 • Käyttökate (EBITDA) -3,2 milj. euroa (-1,8 milj.euroa), -28,0% liikevaihdosta, (-19,7%).
 • Liiketulos -3,9 milj. euroa (-2,0 milj.euroa), -34,4% liikevaihdosta (-22,8%).
 • Nettotulos -3,9 milj. euroa (-3,1 milj.euroa), -34,4% liikevaihdosta ( -34,3%).
 • Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,01) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta -3,4 milj.euroa (-4,2 milj. euroa).
 • Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 280 (189), kasvua 48,1%.

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.

Toimitusjohtajan katsaus

Digitalist Group kasvaa ja kansainvälistyy. Kasvun takana ovat merkittävät asiakkuudet ja toukokuussa toteutettu Grow Holding AB:n yrityskauppa. Yhdessä Digitalist Group ja Grow keskittyvät kokonaisvaltaisten asiakaskokemusten kehittämiseen ja rakentamiseen asiakkaille. Grow vahvistaa Digitalist Groupia tuomalla lisää strategista osaamista, kokonaisvaltaisuutta ja uusia asiakkuuksia. Yhtiöiden toimialaosaamiset täydentävät toisiaan ja kasvattavat Digitalist Groupin roolia ja arvoa asiakkuuksissa.

Toisen vuosineljänneksen aikana Digitalist Group kasvoi 33% ja Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus oli 59%. Saadut tilaukset kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 70% vertailukauteen verrattuna luoden paremmat edellytykset loppuvuodelle. Yhtiön kannattavuus parani merkittävästi toisella vuosineljänneksellä verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Tulos sisältää yrityskaupasta syntyneet merkittävät kustannukset, joita ilman toisen vuosineljänneksen liiketulos olisi parantunut vertailukaudesta.

Katsauskauden aikana yhtiö keskittyi avainasiakkuuksien kehittämiseen.Toisen vuosineljänneksen aikana yhtiön Pohjois-Amerikan liiketoimintoja vahvistettiin uusilla avainhenkilöillä. Toukokuussa yhtiö solmi sopimuksen Grow Holding AB:n ostamiseksi ja aloitti kaupan toteutumisen jälkeen liiketoimintojen yhdistämisen. Kesäkuussa 2018 yhtiön hallitus vahvistui ja Andreas Rosenlew aloitti yhtiön täysipäiväisenä hallituksen puheenjohtajana.

Digitalist Group auttaa yrityksiä ja yhteisöjä synnyttämään ja rakentamaan uusia palveluita ja kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia. Yhtiön suurimpia asiakkaita ovat mm. Finning, Electrolux, Nokia, Honda, Spotify, Google, Tikkurila, Volvo Group ja Finnair. Yhtiö operoi seitsemässä eri studiossa viidessä eri maassa. Yhtiö on vertailuryhmänsä kansainvälisimpiä yrityksiä tutkimusta, brandingia, muotoilua ja teknologiaa yhdistävänä osaajana. Vuoden 2018 tavoitteena on parantaa kannattavuutta, kasvaa ja kansainvälistyä asiakkuuksien avulla.

/Toimitusjohtaja Ville Tolvanen

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 6,2 milj. euroa (4,7 milj. euroa), mikä on 32,6% enemmän kuin edellisvuonna.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 11,5 milj.euroa (8,9 milj. euroa), mikä oli 28,9% enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvu johtui kansainvälisen liiketoiminnan laajentumisesta. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti katsauskaudella jo yli puolet liikevaihdosta, ollen 54% (15%).
TULOS

Toisella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -1,1 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), liiketulos oli -1,5 milj. euroa (-1,2 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,3 milj. euroa (-2,1 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen nettotulos oli -1,2 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa
(-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,00 euroa).

Toisen vuosineljänneksen tulos sisältää yhteensä 0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa), yrityskauppoihin liittyviä kuluja. Ilman näitä kuluja käyttökate (EBITDA) ja liiketulos paranivat vertailukaudesta.

Katsauskaudella käyttökate (EBITDA) oli -3,2 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), liiketulos -3,9 milj. euroa (-2,0 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -4,1 milj. euroa (-3,3 milj. euroa). Katsauskauden käyttökate (EBITDA) pieneni johtuen merkittävien asiakasprojektien aloitusten viivästymisestä, tehostamisesta johtuneista kustannuksista sekä yrityksen kasvustrategiaan liittyvistä kustannuksista ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Katsauskauden nettotulos oli -3,9 milj. euroa (-3,1 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa). Nettotulokseen vaikuttivat positiivisesti katsauskauden rahoitustuotot 0,6 milj. euroa ( 0,0 milj. euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli 9,8 (-4,7) milj. euroa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli -311,5 (neg) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -32,9 (-26,1) prosenttia.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella investoinnit olivat 7,1 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Pääasiassa investoinnit olivat yrityskauppoihin liittyviä. Katsauskauden taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,1 milj.euroa (0,0).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma kasvoi johtuen vuonna 2017 ja 2018 tehdyistä yrityskaupoista ja oli 32,2 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Oma pääoma oli 9,8 milj. euroa (-4,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta oli 30,4% (-26,1%). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,8 milj. euroa (1,0 milj. euroa).

Yhtiön oman pääoman positiiviseen muutokseen katsauskaudella vaikuttivat toteutettuihin yrityskauppohin liittyvät osakeannit ja pääomistajan kanssa tehdyt rahoitusjärjestelyt yhteensä 4,3 milj. euroa.

Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 5,4 milj. euroa (2,8 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Osassa rahoituslainasopimuksia on yhtiön omavaraisuutta koskevia kovenanttiehtoja, jotka on tarkasteltu 30.6.2018. Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajaltaan. Korolliset velat 30.6.2018 olivat 14,5 milj. euroa (16,8 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 8,6 milj. euroa (13,9 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa katsauskauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

Katsauskaudella tehtyjen rahoitusjärjestelyjen seurauksena yhtiön rahoitusasema on vahvistunut.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -3,4 milj. euroa (-4,2 milj. euroa), muutosta 18,6%.

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Toisella vuosineljänneksellä myytiin myyntisaamisia 2,0 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

LIIKEARVOT


Konsernin taseessa oli 30.6.2018 liikearvoa 17,9 milj. euroa (11,9 milj. euroa). 

Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
– Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
– WACC diskonttokorko 9 prosenttia
– Kasvuolettama (”terminal value”) 1 prosentti.

Liikearvon testauksessa 30.6.2018 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 28,8 milj. eurolla.

Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 51,7 milj. euroa on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 14,5 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 38,8 milj. euroa summa 30.6.2018.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli toisella neljänneksellä keskimäärin 245 (178) ja kauden lopussa 280 (189). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 137  henkeä (156) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 143 henkeä (33) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä kasvoi 40 henkilöllä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,10 euroa (0,16 euroa), alin 0,06 euroa (0,10 euroa) ja päätöskurssi 29.06.2018 oli 0,07 euroa (0,11 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 0,07 euroa (0,13 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana
7.415.831 kappaletta (25 872 350 kappaletta), mikä vastaa 1,34 % (6,98 %) listalla olevien osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 29.06.2018 oli 38 767 704 (41 872 104 euroa).

Yhtiö on laskenut katsauskaudella liikkeelle yhteensä 82 483 863 osaketta, jotka eivät olleet vielä otettuna listalle katsauskauden lopussa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 553 824 346 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 636 308 209, joista listattuna oli 553 824 346 kappaletta.

Optio-ohjelmat 2011, 2014 ja 2016

Digitalist Group Oyj:llä on kolme optio-ohjelmaa: 2011, 2014 ja 2016-ohjelmat, joilla yhteensä merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 42 018 526 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 29.6.2018 oli 3 963 (3 873). Yksityishenkilöt omistivat 9,98 % (13,7 %), yhteisöt 90,00 % (85,8 %) ja ulkomaalaiset 0,02 % (0,5 %). Hallintarekisterissä oli 5,61 % (1,3 %) osakkeista.
Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus on 73,54 %. Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 73,60 %:iin.

Lähipiiritapahtumat

30.1.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,2 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle antama omavelkainen takaus (tiedotettu 22.12.2017). Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.

21.2.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut sen pääomistajan Tremoko Oy Ab:n kanssa 18.8.2016
tiedotetun vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen korottamisesta 2,5 miljoonasta eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Lisärahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.12.2019.

25.4.2018 Digitalist Group Oyj on hyväksynyt sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n sitovan tarjouksen enintään 1,0 miljoonan euron suuruisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestely mahdollistaa Digitalist Groupille lisärahoitusta tarvittaessa 1,0 miljoonaa euroa enemmän aiempaan verrattuna. Rahoitusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.12.2019.

Osana Rahoitusjärjestelyä Digitalist Group on lisäksi sopinut sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n kanssa siltä aiemmin nostetun yhteensä 4,6 miljoonan euron rahoituslimiitin eräpäivän 31.1.2019 siirtämisestä siten, että ko. rahoituslimiitti erääntyy viimeistään 31.12.2019.

Rahoitusjärjestelyn yhteydessä Digitalist Group on samalla sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa 2,0 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan nostamisesta, jolla korvataan aiempi samansuuruinen rahoituslimiitti. Velkakirjalaina erääntyy maksettavaksi yhtä suurina erinä kolmen kuukauden välein alkaen 30.4.2020. Lainan viimeinen maksupäivä on 30.4.2023.

25.5.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla yhteensä kolmeen miljoonaan euroon.
Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle antama omavelkainen takaus. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.

31.5.2018 yhtiö toteutti suunnatun osakeannin Tremoko Oy Ab:lle osana Grow konsernin yrityskauppaa.

Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksen täyttämiseksi Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 22.222.222 uutta Yhtiön osaketta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”) Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi. Osakkeen merkintähinta Suunnatussa Osakeannissa oli 0,09 euroa osakkeelta.

Suunnatussa Osakeannissa annettavat osakkeet annettiin Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan toteuttamiseksi, joten Suunnatulle Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Tremoko Oy Ab on maksanut merkitsemänsä osakkeet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 1,6 miljoonan euron arvosta ja maksaa loppuosan merkintähinnasta 399.999,98 euroa rahalla.

Vaihtovelkakirjalaina Tremoko Oy Ab:lle
Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata vaihdettava laina sekä siihen liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi Lainaa koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainan pääoma on 8.671.932,36 euroa. Tremoko Oy Ab tai Erityisten Oikeuksien kulloinenkin haltija on oikeutettu merkitsemään Yhtiön uusia osakkeita enintään 150.000.000 kappaletta Ehdoissa tarkemmin määritellyin ehdoin. Tremoko Oy Ab on merkinnyt Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti ja Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tremoko Oy Ab:n merkinnän.

Vaihto-oikeuden perusteella annettavien osakkeiden määrä määritellään jakamalla Velkakirjan pääomamäärä vaihtokurssilla. Osakkeen Vaihtokurssi (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) vastaa kuuden (6) kuukauden aikana ennen Lainan Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä vähennettynä 10 prosentilla kuitenkin niin, että kukin Velkakirja voidaan vaihtaa enintään kymmeneen miljoonaan (10.000.000) uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Lainan Ehtojen mukaisesti.

Lainan ja Erityisten Oikeuksien ehtojen muut pääkohdat ovat seuraavat:

 • korko 6,0 % p.a.
 • koron kertyminen alkaa 1.1.2019
 • koron maksu puolivuosittain 30.6 ja 31.12
 • lainan eräpäivä (jos vaihto-oikeutta ei ole käytetty) 31.12.2021, velallisella on yhden kerran oikeus maksaa Laina korkoineen velkojalle eräpäivän lisäksi milloin tahansa aikavälillä 1.7.2018 – 30.6.2021
 • vaihtoaika milloin tahansa aikavälillä 1.7.2019 – 31.12.2021 (ellei velkojan ja velallisen kesken toisin pakottavasta taloudellisesta tai muusta painavasta syystä toisin sovita), kuitenkin siten, että velallisella on oikeus ilmoittaa aikovansa maksaa lainan, jolloin vaihto-oikeutta ei ole 3 kk ajan ko. ilmoituksesta lukien riippumatta siitä, onko velkoja tehnyt vaihto-ilmoituksen tai ei. Velallinen voi tehdä tässä mainitun ilmoituksen vain kerran.

Tremoko Oy Ab on maksanut merkitsemänsä Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 8.671.932,36 euron arvosta.

MUITA TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2018

Yhtiö piti 28.6.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global/investors/hallinointi/yhtiökokous

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Tolvanen erosi omasta pyynnöstään yhtiön hallituksesta 28.6.2018.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Andreas Rosenlewin, Esa Matikaisen, Paul Ehrnroothin, Bo-Erik Ekströmin, Peter Erikssonin, Anders Liljebladin, Pekka Pylkäksen ja Jaana Rosendahlin. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Rosenlewin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen.

Yhtiökokous 17.4.2018

Yhtiö piti 17.4.2018 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla

Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Paul Ehrnroothin, Bo-Erik Ekströmin, Pekka Pylkäksen, Peter Erikssonin, Jaana Rosendahlin, Esa Matikaisen ja Ville Tolvasen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin sekä varapuheenjohtajaksi Esa Matikaisen.
Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pylkäs ja jäseniksi Bo-Erik Ekström, Esa Matikainen ja Peter Eriksson. Bo-Erik Ekström ja Esa Matikainen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bo-Erik Ekström ja jäseniksi Jaana Rosendahl ja Peter Eriksson. Bo-Erik Ekström ja Jaana Rosendahl ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://digitalist.global/investors/releases.

Grow yrityskauppa

Digitalist Group Oyj ja Grow Holding AB:n sekä Grow Nine AB:n osakkeenomistajat ovat 31.5.2018 saattaneet päätökseen järjestelyn, jossa ruotsalainen Grow Holding AB:n konserni liittyy osaksi Digitalist Group-konsernia. Järjestelyn myötä Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsissa vahvistaakseen mahdollisuuksiaan luoda ja toimittaa kokonaisvaltaisia innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisuja. Grow on ruotsalainen yhtiö, joka on vuodesta 2004 asti tukenut asiakasyritysten kasvua tarjoamalla strategian, designin ja viestinnän palveluita sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Kaupan myötä osaksi Digitalist Groupia siirtyi lähes 50 asiantuntijaa. Yhdessä Digitalist Group ja Grow muodostavat luovan ja kansainvälisen muotoilu- ja teknologiayhtiön.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Finanssivalvonta on 5.7.2018 hyväksynyt Digitalist Group Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan sekä 31.5.2018 ja 20.6.2018 julkistamiin suunnattuihin osakeanteihin liittyvän arvopaperiliitteen. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2018 ja 2017 katsauskausilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvioitu olevan vähäinen.

Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Osaan konsernin pankkilainoista (0,1 milj. eur) liittyy kovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten pankkilainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

SEURAAVA KATSAUS

Osavuosikatsaus 1-9/2018 julkaistaan keskiviikkona 24.10.2018.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj
– Toimitusjohtaja Ville Tolvanen, puh. 050 3100642, ville.tolvanen
– Talousjohtaja Hans Parvikoski, puh., hans.parvikoski

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

PUOLIVUOSI KATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.6.2018


KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

 1.4.-30.6.181.4.-30.6.17Muutos %1.1.-30.6.181.1.-30.6.17Muutos %1.1.-31.12.17Liikevaihto6 1884 667  32,6 11 4728 90328,920 000Liiketoiminnan kulut-7 708-5 896-30,7-15 414-10 929-41,0-24 899LIIKETULOS-1 520-1 229-23,6-3 941-2 027-94,5-4 899Rahoitustuotot ja -kulut249-826130,2-115-1 26590,9-2 274Tulos ennen veroja-1 270 -2 055-38,2-4056-3 292-23,2-7 173Tuloverot55237-76,8110237-53,7231TILIKAUDEN TULOS-1 215-1 818-33,1-3 946-3 055-29,2-6 942Jakautuminen:       Emoyhtiön omistajille-1 215-1 81833,1-3 946-3 055-29,2-6 942Määräysvallattomille omistajille0000000Osakekohtainen tulos:       Laimentamaton, euroa-0,00-0,01 -0,01-0,01 -0,02Laimennettu, euroa-0,00-0,01 -0,01-0,01 -0,02

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

 1.4.-30.6.181.4.-30.6.17Muutos %1.1.-30.6.181.1.-30.6.17Muutos %1.1.-31.12.17Tilikauden tulos-1 215-1 81833,1-3 946-3 055-29,2-6 942Muut laajan tuloslaskelman erät       Muuntoeron muutos-370370-200,1-508403-226,2477TILIKAUDEN LAAJA TULOS-1 586-1 448-9,6-4 455-2 652 -68,0-6 465

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT30.6.201830.6.201731.12.2017PITKÄAIKAISET VARAT   Liikearvo 17 94111 87612 755Muut aineettomat hyödykkeet5 2641 7815 024Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet585318401Myytävissä olevat sijoitukset987Myyntisaamiset07641PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ23 79914 05818 227LYHYTAIKAISET VARAT   Myyntisaamiset ja muut saamiset7 5983 6225 434Rahavarat7729651 365LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ8 3704 5866 800VARAT YHTEENSÄ32 16918 64525 027    OMA PÄÄOMA JA VELAT30.6.201830.6.201731.12.2017OMA PÄÄOMA   Osakepääoma585585585Ylikurssirahasto219219219Sij.vapaan omanpääoman rahasto71 88049 20064 457Ed.tilikausien voitto-58 971-51 687-52 846Tilikauden tulos-3 946-3 055-6 942Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma9 767-4 7385 473OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ9 767-4 7385 473VELAT   Pitkäaikaiset velat12 64014 2787 474Lyhytaikaiset velat9 7629 10512 080VELAT YHTEENSÄ22 40223 38319 554OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ32 16918 64525 027    

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A:            Osakepääoma
B:            Ylikurssirahasto
C:            Osakeanti
D:            Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E:            Muuntoero
F:            Kertyneet voittovarat
G:           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H:            Oma pääoma yhteensä

 ABCDEFGHOma pääoma 1.1.2017 585 219 047 191 280-52 475-4 199-4 199Muut muutokset        Tilikauden tulos     -3 055-3 055-3 055Muut laajan tuloksen erät        Muuntoeron muutos     403  403 403Tapahtumat osakkeenomistajie kanssa:

 

Osakeanti  2 031   2 0312 031Oman pääoman hankintakulut   -23  -23-23Osakeperusteinen palkitseminen      104 104 104Oma pääoma 30.6.2017 585 219 047 169684-55 426-4 738-4 738          Oma pääoma 1.1.2018 585 219 064 457 757-60 5455 4735 473Muut muutokset        Tilikauden tulos     -3 946-3 946-3 946Muut laajan tuloksen erät        Muuntoeron muutos    -507 -507-507Tapahtumat osakkeenomistajie kanssa:

 

Suunnattu osakeanti   2 000  2 0002 000Osakeanti  1 3245 424  6 7486 748Oma pääoma 30.1 32471 880250-64 4919 767 9 767

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

 1.1.-30.6.20181.1.-30.6.20171.1.-31.12.2017Liiketoiminnan rahavirta   Tilikauden tulos-3 946-3 055-6 942Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   Tuloverot-110-237-231Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 00Poistot, arvonalentumiset734271914Rahoitustuotot ja –kulut1151 2652 274Muut oikaisut2 696-4462 100Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta-511-2 201-1 884Käyttöpääoman muutos-2 727-1 317-2 936Saadut korot145Maksetut korot-163-661-748Maksetut verot-20-25-69Liiketoiminnan nettorahavirta-3 420-4 201-5 632Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla198305673Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-154-106-224Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti800Investointien nettorahavirta52199449Nettorahavirta ennen rahoitusta-3 367-4 001-5 184    Rahoituksen rahavirta   Pitkäaikaisten lainojen nostot2 5004 4406 265Lyhytaikaisten lainojen nostot2 2382 0032 001Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset-2 327-2 127-2 300Osakemerkinnöistä saadut maksut400300300Oman pääoman hankintakulut0-23-44Rahoitusleasing maksut-38-48-94Rahoituksen nettorahavirta2 7734 5456 128    Rahavarojen muutos-594543944Rahavarat kauden alussa1 366422422Rahavarat kauden lopussa7729651 366    

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaustiedote on tilintarkastamaton.

Muutokset laatimisperiaatteissa

International Accounting Standards Board on julkistanut kolme uutta Digitalist Group Oyj:tä koskevaa standardia, IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9, Rahoitusinstrumentit ja IFRS 16, Vuokrasopimukset. IFRS 15 ja IFRS 9 -standardeja on sovellettava 1. tammikuuta 2018 alkaen ja IFRS 16 -standardia 1. tammikuuta 2019 alkaen.  

Lisäksi 1.1.2018 on tullut voimaan IFRS standardien vuosittaiset muutokset ja IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos.

Standardilla IFRS 15 ei ole arvioitu olevan muutosvaikutuksia tilikauden 2018 tai vertailukauden 2017 tuottojen kirjaamisperiaatteisiin, tuottojen määrään, ajoittumiseen tai liikevoittoon, joten asiakassopimusten myyntituottojen kirjaamistapaan ei ole tehty muutoksia. 

Standardilla IFRS 9 ei ole arvioitu olevan huomattavaa vaikutusta rahoituserien tilinpäätöstapahtumiin, -arvoihin tai liitetietoihin tilikaudella 2018 tai vertailukaudella 2017.

Uuden ja uudistetun IFRS -normiston soveltaminen

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Digitalist Group Oyj on aloittanut arvioinnin IFRS 16 -standardin vaikutuksista tilinpäätökseen.  Huomattavin havaittu vaikutus on, että Digitalist kirjaa taseeseen uusia varoja ja velkoja jotka ovat pääosin nykyisten muiden vuokrasopimusten sisältämiä toimitiloja. Lisäksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen luonne muuttuu IFRS 16:n korvatessa vuokrakulun käyttöoikeusomaisuuserän poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla, joka raportoidaan osana rahoituskuluja. Digitalist Group Oyj tekee tarkemman arvion standardin vaikutuksista ja siirtymätavasta seuraavien kuuden kuukauden aikana. 

Hankitut liiketoimet

Digitalist Group solmi 21.5.2018 sopimuksen, jolla ruotsalaisen Grow Holding AB:n koko osakekanta ja 51,9 prosenttia ruotsalaisen Grow Nine AB:n osakkeista siirtyi osakevaihdolla Digitalist Groupin omistukseen. Grow Holding AB omistaa 48,1 prosenttia Grow Nine AB:n osakkeista. Vastikkeena Digitalist Group antoi Järjestelyssä suunnatuilla osakeanneilla yhteensä 74.976.178 uutta Yhtiön osaketta Grow Holding AB:n omistajien ja Grow Nine AB:n vähemmistöomistajien merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta oli suunnatuissa osakeanneissa 0,09 euroa osakkeelta. Näin ollen yrityskaupan kokonaiskauppahinnaksi tuli 6.747.856,02 euroa. Järjestely pantiin täytäntöön 31.5.2018.

Vastikeosakkeet edustavat noin 11,52 prosenttia Digitalist Groupin osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Digitalist Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Vastikeosakkeista koskee kahdentoista (12) kuukauden ─ kolmen (3) vuoden luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti

Järjestelyn myötä Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsissa vahvistaakseen mahdollisuuksiaan luoda ja toimittaa kokonaisvaltaisia innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisuja. Grow on ruotsalainen yhtiö, joka on vuodesta 2004 asti tukenut asiakasyritysten kasvua tarjoamalla strategian, designin ja viestinnän palveluita sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Kaupan myötä osaksi Digitalist Groupia siirtyi lähes 50 asiantuntijaa. Yhdessä Digitalist Group ja Grow muodostavat luovan ja kansainvälisen muotoilu- ja teknologiayhtiön.

ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA

Kokonaisvastikkeen käypä arvo                                                  6 748

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen
velkojen käyvät arvot hankintahetkellä

Aineettomat hyödykkeet                                                              6 424
Aineelliset hyödykkeet                                                                    136
Keskeneräiset työt                                                                          272
Saamiset                                                                                      1 505
Rahat ja pankkisaamiset                                                                 198
Varat yhteensä                                                                             8 535

Ostovelat ja muut velat                                                                1 547
Laskennallinen verovelka                                                               240
Velat yhteensä                                                                             1 787

Hankittu nettovarallisuus yhteensä                                              6 749

Hankinnan rahavirtavaikutus  

Maksettu kokonaisvastike                                                            6 748
Rahavaroista koostuva osuus vastikkeesta                                   0,00
Hankitut rahavarat                                                                           198
Hankinnan rahavirtavaikutus                                                           198

Hankinnasta syntyvä liikearvo, noin 5,3 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja joita odotetaan saavutettavan kokonaisvaltaisten innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisujen tuottamisessa kansainvälisille asiakkaille. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jos hankinta olisi toteutunut vuonna 2017, olisi Grow yhtiöiden vaikutus  katsauskauden liikevaihtoon ollut n. 4,2 milj.euroa ja tilikauden tulokseen 0,2 milj.euroa.
Toiminnan jatkuvuus

Tämä puolivuosi on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt vuoden 2018 aikana sekä liiketoimintaennuste vuoden 2018 osalta. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta.

Puolivuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

Osa yhtiön pankkilainoista sisältää kovenantteja, joita tarkastellaan seuraavan kerran 30.09.2018.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.06.2018. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 28,8 milj. euroa, eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut. Liikearvoa on katsauskauden lopun taseessa 17,9 milj. euroa. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 51,7 milj. euroa on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 14,5 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 38,8 milj. euroa summa 30.6.2018.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 30.06.2018 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalla Q3 2018 – Q2 2022.

Ennusteperiodilla Q3 2018 – Q2 2022 uskotaan päästävän keskimäärin 23 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 8 prosenttiin.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 9 prosenttia p.a. korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty -23,8 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 20,0 prosenttia 9 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 1,1 prosenttia 8 prosentin sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää.

Lainakovenantit

Yhtiöllä on rahalaitoslainoja 30.6.2018 yhteensä 5,4 milj. euroa. Niiden lainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 30.6.2018 pääomamäärältään 0,1 (0,4) milj.euroa.

Yhdessä lainasopimuksessa on asetettu kovenanttirajoja koskien yhtiön omavaraisuusastetta, mihin lasketaan kuuluvaksi pääomistajalta saadut lainat ja käytetyt limiitit. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.9.2018. Mikäli yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyä kovenanttirajaa rahoittajalla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Lainasopimusten kovenanttimääritelmän mukaisesti lasketun omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30 prosenttia.

30.06.2018 yhtiön kovenanttimääritelmän mukainen omavaraisuusaste oli 57,4 prosenttia.

Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen:

AjanjaksoLyhennys
1000 EUR01.07. – 31.12.2018127  

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

 Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017Q1/2017 1.4.-30.6.181.1.-31.3.18 

1.10.-31.12.171.7.-30.9.171.4.-30.6.171.1.-31.3.17Liikevaihto6 1885 285 

6 5884 5104 6674 236Liiketoiminnan kulut-7 708-7 706 

-8 098-5 872-5 896-5 034LIIKETULOS-1 520-2 422-1 510-1 362-1 229-798Rahoitustuotot ja kulut249-364-385-623-826-440Tulos ennen veroja-1 270-2 786-1 895-1 986-2 055-1 237Tuloverot555512-18 237 0VERTAILUJAKSON TULOS-1 215-2 731
-1 883-2 004-1 818-1 237

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

 

 LiikearvoAineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeetMyytävissä olevat sijoituksetYhteensäKirjanpitoarvo 1.1.201711 543 323  340 812 214Lisäykset 3331 675 37 0 2 045Valuuttakurssimuutokset00 -40-4Katsauskauden poistot 0-217 -55 0-272Kirjanpitoarvo 30. 781 318 813 983       Kirjanpitoarvo 1. 024  401718 186Lisäykset5 295 1 091  274 66 666Vähennykset00 0-4-4Valuuttakurssimuutokset -108 -206 -1 0-315Katsauskauden poistot 0-645 -89 0-734Kirjanpitoarvo 30. 264  585923 799

TUNNUSLUKUJA

VARAT1.1.-30.6.20181.1.-30.6.20171.1.-31.12.2017Tulos/osake, EUR laimennettu-0,01-0,01-0,02Tulos/osake, EUR-0,01-0,01-0,02Omapääoma/osake, EUR0,02-0,010,01Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu-0,01-0,01-0,01Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR-0,01-0,01-0,01Sijoitetun pääoman tuotto, %-32,9-40,7-36,5Oman pääoman tuotto, %negnegnegLiikevoitto/liikevaihto, %-34,4-22,8-24,5Gearing koko omasta pääomasta, %140,3-334,6184,8Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, %30,4-25,421,9Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR-3 207-1 755-3 985    

MUITA TIETOJA

 1.1.-30.6.20181.1.-30.6.20171.1.-31.12.2017HENKILÖSTÖ, keskimäärin245178203Henkilöstö kauden lopussa280189240    VASTUUT, 1000 EUR   Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet   Yrityskiinnitykset23 50023 50023 500    Leasing-ja muut vuokravastuut   Erääntyy 1 vuoden kuluessa1 5469621 290Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa2 6881 3341 129Erääntyy 5 vuoden kuluttua000Yhteensä4 2342 2962 419    Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo   Erääntyy 1 vuoden kuluessa  127253 253Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa2 0001270Erääntyy 5 vuoden kuluttua000Yhteensä2 127380253Käypä arvo -20-4-2Korolliset velat yhteensä   Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta2 861318730 

Muut pitkäaikaiset velat

 8 66413 6395 693 

Lyhytaikaiset korolliset velat2 9492 8645 060Yhteensä  14 475  16 82111 483

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä  (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite